Choose your language:
English French German Latvian Lithuanian Polish Portuguese Russian Spanish

NEWS

bm2013 150x220

TARPTAUTINĖ  MIŠKININKYSTĖS PARODA

„Baltijos miškai 2013“

 An­trą kar­tą ša­ly­je ren­gia­ma tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Bal­ti­jos miš­kai 2013“ ir vėl vyks Uk­mer­gės miš­kų urė­dijos val­do­se. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da daug nau­jo­vių: lan­ky­to­jai ga­lės iš­vys­ti ne tik miš­kų ūkio tech­ni­ką, bet ir pir­mą­jį lie­tu­viš­ką že­mės pa­ly­do­vą...

 Į Pa­ši­lės gi­ri­nin­ki­jo­je esan­tį Bu­ge­nė­lių miš­ką pa­ro­dos„Bal­ti­jos miš­kai 2013“ da­ly­viai ir lan­ky­to­jai kvie­čia­mi ge­gu­žės 16–18 die­no­mis.

 Čia bus eks­po­nuo­ja­ma me­die­nos ruo­šos, miš­ko at­kū­ri­mo ir prie­žiū­ros, me­die­nos trans­por­ta­vi­mo tech­ni­ka.

 Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja žur­na­las „Miš­kai“, o jiems tal­kins Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bei Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja.

 Organizatoriai mano, kad paroda – tai puiki galimybė įmonėms pademonstruoti savo siūlomą techniką, o lankytojams – pasimokyti, kaip pažangiai šeimininkauti miške.

 Žada lietuviškų naujovių

 Po atviru dangumi vykstanti miškininkystei skirtos technikos paroda – ne naujiena pasaulyje. Tačiau mūsų šalyje tokios ekspozicijos žengia pirmuosius žingsnius.

 Parodos dalyviai ir šiemet pasirengę demonstruoti miško darbams skirtą techniką – nuo miško įveisimo iki medienos apdirbimo įrangos.

Maloniai kviečiame Jus aplankyti UAB AGROFORTEKA ekspozicinį - demonstracinį stendą sektoriuja L3 tarptautinėje miškininkystės parodoje „Baltijos miškai 2013“ , kuri vyks š. m. gegužės 16 - 18 dienomis Pašilės girininkijoje, Ukmergėje.

 Demonstruosime miškavežes „AFA40a“, „AFA70a“, diskine miško frezą „MFR1200“ bei mini krautuvą „AFA5k“, bus pristatytas naujas modelis metalinio arklio „ROKAS01“, taip pat pristatysime visą serija manipuliatorių

AFA40A 0001 AFA70A ikn MFR1200 404 IKN AFA 5K 03 ikn Rokas01 0001 ikn

 Parodos metu UAB AGROFORTEKA skelbs akciją, kad visi interesantai kuriuos sudomins UAB AGROFORTEKA gaminama produkcija ir ją užsisakys parodos metu , jiems bus suteikta nemokama kelionė į viena iš užsienio šalių kur dirbs juos dominanti , mūsų pagaminta technika ir ten galės išsamiau susipažinti su jos darbu realiomis sąlygomis bei išgirsti atsiliepimus apie ją.

 map051213